О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10039-1/11.02.2019 г.

147

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-92-10039

гр. Плевен  11 .02.2019 г.

Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на ПУП-парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“ и център за управление при км 18+501 на път II-35.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Плевен и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

 

арх. Явор Йорданов

Началник отдел „ТСУ”

/съгласно Заповед №РД-10-1632/13.11.2018г. на Кмет на Община Плевен/