О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10031-1/04.02.2019 г.

154

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-92-10031-1

гр. Плевен 04.02.2019 год.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-57/31.01.2019 г. на Зам. кмета на Община  Плевен е одобрен

План за  застрояване за поземлени имоти с идентификатори 87597.130.393 и 87597.130.2 в местността „При гарата”, в землището на с. Ясен,   на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1,т.3  от ЗУТ.

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

- Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

-   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

 

арх. Явор Йорданов

Началник отдел „ТСУ“

/съгласно заповед № РД-12-1632/13.11.2018 г. на Кмет на Община Плевен/