О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92–10026-1/01.02.2019 г.

168

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ  - 92 – 10026 - 1

гр. Плевен     01.02.2019 год.

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 54 от 31.01.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Подробен устройствен план – План за застрояване за  поземлен   имот  с идентификатор    56722.701.1303  в м. „Стража”, землището на гр. Плевен,    който е изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

                                             

арх. Явор Йорданов

н-к отдел „ТСУ” Община Плевен

/съгласно заповед №РД-10-1632/13.11.2018г./

Файлове:

CCI_000115.jpg CCI_000115.jpg

CCI_000114.jpg CCI_000114.jpg