О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-9962-1/14.12.2018 г.

154

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ -92-9962-1

гр. Плевен 14.12.2018 г.

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия ПУП- План за регулация и застрояване за поземлени  имоти 655.238 и 655.219, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот І в кв.713 по плана на гр. Плевен.

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

                   На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 

 

арх. Явор Йорданов:

н-к отдел „ТСУ“

За зам. Кмет Община Плевен

Съгласно заповед №РД-10-1632/13.11.2018г.