О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10123-1/10.04.2019 г.

155

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-92-10123-1/10.04.2019г.

 гр. Плевен  

Община - Плевен, на основание чл.150, ал.8, във връзка с чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-167/09.04.2019г. на зам. Кмета на Община - Плевен е одобрен:

Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, състоящ се от План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот XXVIII-10017, кв.54, по плана на гр. Плевен,  одобрени проекти и разрешение за строеж  № 93/09.04.2019г. за обект:

ПУНКТ ЗА АВТОДИАГНОСТИКА, СМЯНА НА ГУМИ И АВТОМИВКА- пета категория,

 който е изложен в Общината, стая № 85  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11 часа .

На основание чл.215, ал.1,  ал.4  от  Закона за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й чрез главния архитект на Община плевен пред Административен съд-Плевен 

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

            - Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. НЕВЯНА ИВАНЧЕВА:

ЗАМ.  КМЕТ на ОБЩИНА ПЛЕВЕН