О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10117-1/05.04.2019 г.

157

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-92-10117-1

гр. Плевен  05.04.2019 год.

Община  Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-154/02.04.2019 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен:

План за регулация за урегулирани поземлени имоти ХII-157 и ХIII-329 в кв. 2 по плана на с. Буковлък, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ.

Урегулиран поземлен имот XII-157 се преотрежда за поземлен имот с № 330 по влязъл в сила кадастрален план, одобрен със заповед № 300-4-15/13.03.2002 год. на Изпълнителният директор на Агенция по кадастъра; вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти ХII-330 и ХIII-329 се поставя по имотната граница на съответните имоти,

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона       за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община  Плевен.

Жалбата не спира изпълнението й.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен