О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10113-1/05.04.2019 г.

135

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ-92-10113 -1

гр. Плевен 05.04.2019 год.

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 158 от 03.04.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Изменение Подробен устройствен план – План за   застрояване за     поземлен   имот  652.267, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот ХV, кв.617   по плана  на гр. Плевен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.136, ал.1  от ЗУТ, който е изложен в Общината, стая №98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

                                                                       

арх. Невяна Иванчева

Зам. Кмет Териториално развитие

на Община Плевен

Файлове:

CCI_000123.jpg CCI_000123.jpg

CCI_000124.jpg CCI_000124.jpg