О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10108-1/02.04.2019 г.

140

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-92-10108-1

  гр. Плевен 02.04.2019г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД–12–147/29.03.2019г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

ПУП- План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.734.62 в местността „Мъртва долина”, землището на гр. Плевен.

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

 Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.

 

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам. Кмет „Териториално развитие”

Община Плевен