О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10099-1/29.03.2019 г.

126

ДО

Т. М. КЮЧУКОВ

УЛ. „ГЕН. ВЛ. ВАЗОВ”

ГР. ПЛЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ – 92 – 10099 -1

 гр. Плевен  29. 03. 2019 г.

Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Подробен Устройствен План – План за Застрояване за ПИ 56722.701.3300, намиращ  се в местността ”Стража” в землището на гр. Плевен. 

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

арх. Невяна Иванчева :

Зам. Кмет Териториално развитие 

Община Плевен