О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–92-10098-1/29.03.2019 г.

140

До "Алфа 3" ООД - Г. М. Георгиев

ул. "Бенковски"

гр. Плевен

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-92-10098-1

гр. Плевен  29.03.2019 год.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 874, 875, 880, 881, 868 и 869 и собственици на сгради, попадащи в кв. 116 отреден „За ТКЗС“ по плана на с. Беглеж, че е изработен проект за:

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти  874, 875, 880, 881 и 869, кв. 116 по плана на с. Беглеж, община Плевен.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. Невяна Иванчева

Заместник кмет на Община Плевен