О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-86-1/30.08.2019 г.

237

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-86-1

гр. Плевен  30.08.2019 год.

Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти   с идентификатори 12752.49.9, 12752.49.10, 12752.49.11, 12752.49.37, 12752.58.112, 12752.58.45, 12752.49.39, 12752.49.8, 12752.50.9, 12752.50.31, 12752.50.33, 12752.50.45, 12752.50.21, 12752.50.22, 12752.50.11, 12752.50.10, 12752.50.36, 12752.50.13, 12752.50.14, 12752.56.67, 12752.56.208, 12752.56.206, 12752.56.205, 12752.56.28, 12752.56.211, 12752.58.45, 12752.58.112, 12752.58.37, 12752.58.38, 12752.58.39, 12752.49.39 и 12752.49.11 в  м. „Воденичарски път“, м. „Телеграфа“ и м. „Край село“ в землището на с. Върбица,  че е изработен проект за:             

Подробен  устройствен план –  план за застрояване за поземлен имот  с идентификатори  12752.49.37, 12752.49.39, 12752.58.46, 12752.56.67 и  12752.58.45 м. „Воденичарски път“, м. „Телеграфа“ и м. „Край село“ в землището на с. Върбица,   общ. Плевен.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

арх.Невяна Иванчева

Заместник кмет на Община Плевен