О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-64-1/25.07.2019 г.

288

ДО

Р.Д. ПАШЕВ

ГР. СОФИЯ, УЛ. „СТРАНДЖА”

Е.П.ДОЧЕВА

ГР. СОФИЯ,Ж.К. „ЛЕВСКИ”

Д.АТ. ЦОНКОВСКА

СОФИЯ,УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

И.АТ. ЦОНКОВСКИ

ГР. СОФИЯ, ЖК „БАНИШОРА”

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ - 30 – 64 -1

гр. Плевен  25. 07. 2019г.

Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Плочата” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Подробен Устройствен План – План за Застрояване за ПИ 56722.757.768, намиращ  се в местността  „Плочата” в землището на гр. Плевен. 

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

арх. Невяна Иванчева :

Зам. Кмет Териториално развитие 

Община Плевен