О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-63-1/25.07.2019 г.

232

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-63-1

гр. Плевен  25.07.2019 год.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на урегулирани поземлени имоти XII-44 и I-43, II-43, III-43, IV-43, V-52, VI-52, VII-51, VIII-51, IX-51a, XI-43 в кв. 21а; I-44 и II-415, ПИ 419 в кв. 21 по плана на с. Буковлък, че е изработен проект за:

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти  XII-44 и  I-44 и улица по ок 46 до ок 51 в кв. 21и кв. 21а по плана на с. Буковлък, община Плевен.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. Невяна Иванчева

Заместник кмет на Община Плевен