О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-47-1/17.07.2019 г.

139

До

Р. В. Върбанов

Бул. „Христо Ботев”

гр. Плевен

О Б Я В Л Е Н И Е

№ТСУ-30-47-1

гр. Плевен 17.07.2019 год.

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 - 288 от 16.07.2019год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Подробен устройствен план – План за застрояване за  поземлен   имот  с идентификатори   56722.701.3300  в м. „Стража”, землището на гр. Плевен,    който е изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч.

            На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

                     

арх. Невяна  Иванчева

Зам. Кмет Териториално развитие

Община Плевен