О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-392-1/08.01.2021 г.

54

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-392-1

гр. Плевен 08.01.2021

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици , че със заповед № РД-12-1/07.01.2021 год. е допуснато:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти V-856 и VI-859, кв. 560 по плана на гр. Плевен.

 

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен