О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-345-1/05.11.2020 г.

52

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-345-1

гр. Плевен  05.11.2020 год.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 25 по плана на с. Гривица, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти  VІІІ-79, VІІ-78, ХІ-78, ІХ-781 и  Х-80 в  кв. 25 по плана на с. Гривица.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

арх. Невяна Иванчева

Заместник кмет на Община Плевен