О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-312-1/11.09.2020 г.

60

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-312-1

гр. Плевен 11.09.2020 год.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-350/10.09.2020 год. е допуснато:

Изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулирани поземлени имоти ІІІ-2705а, ІV-2705 и V-За жилищно строителство,  кв. 134 по плана на гр. Плевен.

 

арх. Невяна Иванчева

зам. кмет на Община Плевен