О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-297-1/18.08.2020 г.

57

ДО

ХР. Д. ХРИСТОВ, УЛ. „ВАРДАР”

В.Т. АНГЕЛОВА, УЛ. „ВАРДАР”

В.Т. ПЕТКОВА, УЛ. „ВАРДАР”

Т. СП. ИЛИЕВА, УЛ. „БАЛЧИК”

ГР. ПЛЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ- 30–297-1

гр. Плевен 18.08.2020 г.

Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в кв.181в по плана на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План – План за регулация и Застрояване и Работен устройствен план  за поземлени имоти 668.1058 и 668.28,попадащи съответно в границите на урегулирани поземлени имоти ХХІ и ІІІ в кв.181в по плана на гр. Плевен. 

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

арх. Невяна Иванчева :

Зам. Кмет Териториално развитие 

Община Плевен

Файлове:

CCI_000362.jpg CCI_000362.jpg

CCI_000361.jpg CCI_000361.jpg