О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-292-1/06.08.2020 г.

67

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-292-1/06.08.2020 г.

гр. Плевен,  

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за  Регулация и Застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.667.243, 56722.667.244  и 56722.667.324, попадащи в границите на УПИ VІ-За фирмен магазин, производствени ателиета, паркинг и озеленяване в  кв. 27 по плана на гр. Плевен

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

 арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”