О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-281-1/31.07.2020 г.

24

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ 30-281-1/31.07.2020 г.

Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-278 от 30.07.2020 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение на:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ ХІІІ-7664, кв.323 и задънена улица от ок 342в - ок 342г към ок 342д по плана на гр. Плевен, на основание чл.129, ал.2, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.

Отпада задънена улица от ок 342г към ок 342д. Заличава се ок 342д и осова линия от ок 342г към ок 342д. УПИ ХІІІ се преотрежда в УПИ ХІІІ-662.443. Регулационните линии на УПИ ХІІІ-662.443 се прокарват по имотните граници на поземлен имот 56722.662.443. Променят се бордюрните линии при ок 342г.

който е изложен в Общината, стая № 73 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4, във връзка с чл. 213 и чл.214 от ЗУТ, заповедта  може да се обжалва в 14 - (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Плевен, чрез Община Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство, следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от тарифа № 1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

             -  Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел  –  10 лв.

             -  Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския  закон – 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл. „Възраждане”, № 4. 

 

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. Кмет на Община Плевен