О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-280-1/31.07.2020 г.

169

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ 30-280-1/31.07.2020 г.

            Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-290 от 30.07.2020 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение на:

            Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ ХІV-За складова база и безвредна промишленост "И.Т.А. България" ООД и ХVІ-Складова база ДФ "Хоризонт" ХХХІХ-За складова база и безвредна промишленост на "Кондор" ЕООД, кв. 604 и улица по ок 268e и 268ж, по плана на гр. Плевен, на основание чл.129, ал.2, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.            Регулационните линии между урегулирани поземлени имоти ХІV-За складова база и безвредна промишленост И.Т.А. България" ООД, ХVІ-Складова база ДФ "Хоризонт", ХХХІХ-За складова база и безвредна промишленост на "Кондор" ЕООД се поставят съответно по имотните граници между поземлените имоти с идентификатори 56722.651.121 и 56722.651.131, 56722.651.122. Урегулиран поземлен имот ХІVсе преотрежда в урегулиран поземлен имот ХІV-651.121 - За складова база и безвредна промишленост "И.Т.А. България" ООД.

Уличната регулационна линия, определяща лицето на УПИ ХІV- За складова база и безвредна промишленост "И.Т.А. България" ООД към улица по ок 268е - ок 268ж се поставя по имотната граница на поземлен имот с идентификатор 56722.651.121,             

който е изложен в Общината, стая № 73 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4, във връзка с чл. 213 и чл.214 от ЗУТ, заповедта  може да се обжалва в 14 - (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Плевен, чрез Община Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство, следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от тарифа № 1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

             -  Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел  –  10 лв.

             -  Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския  закон – 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл. „Възраждане”, № 4. 

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. Кмет на Община Плевен