О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-26-1/19.06.2019 г.

123

До

М. В. Николов

ж. к. „Дружба“ бл.124

гр. Плевен

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-26-1

гр. Плевен  19.06.2019 год.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 87 по плана на с. Брестовец, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот  594, попадащ в обхвата на урегулиран поземлен имот XXXIV-За озеленяване в кв. 87 по плана на с. Брестовец, община Плевен.

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в 14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. Невяна Иванчева

Заместник кмет на Община Плевен