О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-242-1/26.05.2020 г.

75

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-242-1/26.05.2020 г.

гр. Плевен  

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-194/26.05.2020г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за   УПИ ХI-4463  и    УПИ IV-4456 в кв.71 на  гр. Плевен

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

арх. Невяна Иванчева:

ЗАМ. КМЕТ „ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”