О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-214-1/17.03.2020 г.

161

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ – 30-214-1

гр. Плевен,  17.03.2020 г.

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Подробен Устройствен План - План за Застрояване в обхвата на територията на поземлени имоти с идентификатори 203.1, 203.3, 203.13, 203.14, 203.15, 203.16, 203.17, 203.18, 203.19, 203.21, 203.22, 203.23 и 203.614 в м.”Чаира”, в землището на гр.Плевен  по КК на гр.Плевен

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14(четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам. Кмет Община Плевен

Файлове:

CCI18032020.jpg CCI18032020.jpg