О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-134-1/23.10.2019 г.

240

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е    

№ТСУ-30-134-1

гр. Плевен 23.10.2019 г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-455/22.10.2019 г. на зам. кмета на Община  Плевен е одобрен проект за изменение на:

План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 06495.201.594, попадащ в УПИ ХХХІV-За озеленяване, кв.87 по плана на с. Брестовец, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ и схеми за ВиК по чл.108, ал.2 от ЗУТ

който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

  На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

  При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

  - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

  -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

  Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх.Невяна Иванчева

Зам.кмет на Община Плевен