О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-129-1/23.10.2019 г.

218

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е    

№ТСУ -30-129-1

гр. Плевен 23.10.2019 г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-450/22.10.2019 г. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен

План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти I-44, II-415, кв.21; I-43, II-43, III-43, IV-43, ХI-43, ХII-44, V-52, VI-52, VII-51, VIII-51, IХ-51а, кв.21а  и улица по ок 46 до ок 51 по плана на с. Буковлък, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.

 който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

- Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

 -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен