О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ–30-04-1/14.05.2019 г.

140

До

Н-ци Т. Хр.Тотев  

Г. А. Т.

Хр. Т .Т.

Ул. „Н.Г.“

Гр. Варна

С. Т. Т.

М. „Траката“

Ул. „4“

Гр. Варна

П. И. К. 

Ул. „С.Р.“

Гр. Плевен                           

 

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

№ ТСУ – 30-04-1

гр. Плевен,14.05.2019 г.

 

            Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на ПИ в  местностите „Цигански лозя“ и  „Табакова чешма“ в землището  на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Подробен устройствен план-План за застрояване  за ПИ 56722.716.330,местност „Цигански лозя“ и ПИ 56722.716.347 и ПИ 56722.716.331 в местност „Табакова чешма“ в землището на гр.Плевен .

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда и петък от 9,00 до 11,00 часа.

            На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на Общината.

 

 

 

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам.кмет  „Териториално развитие“