О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-94П-6666-1/02.07.2020 Г. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

23

ДО

 «ДЕКСИ  КОНСУЛТ» ЕООД

ул.«Вардар»№24

гр. Плевен

И. П. Лазарчовски

ул.«Вардар»№24

гр. Плевен

П. С. Йотов

ул. „Ангел войвода” №29

гр. Плевен

Р. П. Вричев

С. А. Георгиева

ул.«Вардар»№24

гр. Плевен

К. Г. Шипарова

ул.«Вардар»№24

гр. Плевен

Я. А. Тунов

ул.«Вардар»№24

 гр. Плевен

Във връзка със заявление с вх.№ТСУ-94П-6666-1/24.06.2020г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 163/26.06.2020 год. на  П. С. Йотов  за обект:

Монтаж на мивка  и контролен водомерен възел в гараж №1 с административен адрес: гр.Плевен, ул.„Вардар” №24, поземлен имот с идентификатор: 56722.668.1074.1.22

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд – Плевен съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

 

Арх. Светослав Митев

Гл.архитект на Община Плевен