О Б Я В Л Е Н И Е ТСУ-94П-5815-1 гр. Плевен, 03.06.2021г.

41

   О Б Я В Л Е Н И Е

      ТСУ-94П-5815-1

гр. Плевен, 03.06.2021г.                                                                                                                               ДО

М. В. МАРИНОВ

В. М. МАРИНОВ

П. М. ДАНАИЛОВА

ул. ”Любен Каравелов” №4 гр. Плевен

Н. Х. ПЕТКОВА

ул. ”Любен Каравелов” №4

гр. Плевен

Б. И. ИГНЕВ

Б. И. ИГНЕВ

ул. ”Любен Каравелов” №4

гр. Плевен

Д. Б. АПОСТОЛОВА

ул. ”Любен Каравелов” №4

гр. Плевен

Б. Х. НИКОЛОВ

н.а. ул. ”Хаджи Димитър” №21

гр. Плевен

п.а. ул. Васил Коларов“ №8

с. Драгана, общ. Угърчин

обл. Ловеч

С. Н. НАЙДЕНОВ

н.а. „Бяло море” №19

гр. Плевен

п.а. ул. „Пирин“ №2

с. Бъркач, общ. Долни Дъбник

НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка със заявление вх. № ТСУ-94П-5815-1/20.05.2021г.  до Община Плевен от П. М. Данаилова, Ви уведомявам, че е издадена скица с виза за проектиране на „Преустройство на съществуващи тавански помещения в самостоятелен обект- складово помещение” в УПИ І, кв.342 по плана на гр. Плевен, с идентификатор 56722.659.655.1.1, ул. ”Л. Каравелов” №4.                                                                                                                                                                                                                          

С уважение,

Арх. Светослав Митев:

Гл. архитект Община Плевен