О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ-94Е-3101-1/08.06.2020 Г. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

19

До

М. В. Вълов

 ул. «Осогово» №10

гр. Плевен

Д. Н. Янкова

Г. Цв. Александров

 ул. «Осогово» №10

 гр. Плевен

А. Цв. Александров

ул. «Осогово» №10

гр. Плевен

Е. А. Чолаков

А. А. Чолакова

ул. „Васил Левски” №3

общ. Севлиево

с. Петко Славейково

„Билд Р 16” ЕООД

ул. «Осогово» №10

гр. Плевен

 Във връзка със заявление с вх. №ТСУ-94Е-3101-1/27.05.2020 г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №136/29.05.2020 год. на  Е. А. Чолаков и  А. А. Чолакова  за обект:

Монтаж на мивка  в гараж №2

с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Осогово” № 10

поземлен имот с идентификатор: 56722.661.751.2.9

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд – Плевен съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

 

 

Арх. Светослав Митев

Гл.архитект на Община Плевен