О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-94Д-2130-2/03.04.2020 г. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

284

 

ДО

ИВ. П. СИМЕОНОВА

жк „Изток“, бл. 23

гр. Казанлък

„БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

жк „Сторгозия“ №116, ет.1, книжарница

гр. Плевен

Д. П. ДИМИТРОВ

жк „Сторгозия“ №116

гр. Плевен

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

Във връзка със заявление вх. № ТСУ-94Д-2130-2/18.03.2020г. до Община Плевен, Ви уведомявам, че е издадено  Разрешение за строеж № 81/31.03.2020 г. на Д. ХР. ЦВЕТАНОВА за обект:

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДВЕ ТЪРГОВСКИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЪВ ФРИЗЬОРСКИ САЛОН, МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

пета категория в УПИ VІ, кв.703 по плана на гр. Плевен, с идентификатор 56722.655.226.1.12 и 56722.655.226.1.13, с административен адрес гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” №116, ет.1.

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд –Плевен съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Във връзка с чл.3, т.2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, 14 /четиринадесет/ дневния срок започва да тече от официалната отмяна на извънредното положение.

 

С уважение,

арх. Светослав  Митев:

Главен архитект Община Плевен