О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ -94Ч-108-4/13.09.21г. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

522

ДО

ИВ.  ЦВ. ЦОЧЕВ

УЛ. ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” №6,

ГР. ПЛЕВЕН

СВ. Й. ТАЧЕВ

УЛ. ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” №6,

ГР. ПЛЕВЕН              

ВЛ. В. ВЪТКОВ

УЛ. ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” №6,

ГР. ПЛЕВЕН

И. Й. ТАЧЕВ

УЛ. ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” №6,

ГР. ПЛЕВЕН

П. П. ВЕЛКОВ

В. Т. ВЕЛКОВА

УЛ. ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” №6,

ГР. ПЛЕВЕН

Н. СТ. ТОДОРОВА

УЛ. ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” №6,

ГР. ПЛЕВЕН

Б. Н. БОЯНОВ

УЛ. ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” №6,

ГР. ПЛЕВЕН

Ч. П. ТОДОРОВ

Ю. Б. ДАМЯНОВА

УЛ. ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” №6,

ГР. ПЛЕВЕН

М. Я. РОЗЕНОВ

УЛ. ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” №6,

ГР. ПЛЕВЕН

„КРАС 71-НИКОЛОВИ” ЕООД

УЛ. ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” №6,

ГР. ПЛЕВЕН

 

Във връзка със заявление вх. № ТСУ- 94Ч-108-4/02.09.2021г., Ви уведомявам, че е издадено разрешение за строеж № 336 от 08.09.2021г. на  Ч. П. Тодоров и Ю. Б. Дамянова  за обект:

ПРЕУСТРОЙСТВО НА АПАРТАМЕНТ с идентификатор 56722.660.221.1.9

- четвърта категория

 код 500 съгласно класификатор за предназначение на сградите, на съоръженията на техн.инфраструктура със самостоятелни обекти и на самостоятелните обекти в тях

УПИ ІІI-3560, с идентификатор 56722.660.221.1.9, кв.366б по плана на  гр. Плевен

с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Братя Миладинови” №6, ет.5, ап. 9

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд – Плевен съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

 

 

арх. Светослав Митев:

Гл. архитект на Община Плевен