О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-94Б-1647-1/28.02.2020 г. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

134

До

Цв. Ц. Йорданов

ул. „Сан Стефано” №42

гр. Плевен

/Председател на ЕС/

Б. Ив. Иванов

ул. „Тунджа” №30

гр. Плевен

Във връзка със заявление с вх.№ТСУ-94Б-1674-1/26.02.2020г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 48/28.02.2020год. на Б. Ив. Иванов за обект:

Монтаж на абонатен водомерен в търговски обект

с административен адрес: гр.Плевен, ул.„Сан Стефано” №42, поземлен имот с идентификатор: 56722.668.104.7.19

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд – Плевен съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

 

Арх. Светослав Митев

Гл. архитект на Община Плевен