О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-70-2455-1/02.07.2020 Г. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

25

ДО

Д. И. Данкова

К. Д. Данков

ул.«Коста Хаджипакев»№13

гр. Плевен

М. Д. Монов

Р. М. Димитрова

ул.«Коста Хаджипакев»№13

гр. Плевен

« БЕН ЕН – ГРУП» ООД

ул.«Коста Хаджипакев»№13

гр. Плевен

ЕТ «ЗЛАТЕН ЛЕВ – РУМЕН ПЕТКОВ»

ул.«Коста Хаджипакев»№13

гр. Плевен

К. Б. Въткова

Д. В. Вътков

ул.«Коста Хаджипакев»№13

гр. Плевен

Н. Б. Данов

П. Ц. Цветанов

ул.«Коста Хаджипакев»№13

гр. Плевен

ЗПД ВИТОША АД

ул.«Коста Хаджипакев»№13

гр. Плевен

Във връзка със заявление с вх. №ТСУ-70-2455-1/22.06.2020 г., Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж № 164/26.06.2020 год. на  ЕТ „ЗЛАТЕН ЛЕВ – РУМЕН ПЕТКОВ”   за обект:

Монтаж на мивка с индивидуален водомерен възел в магазин №2 с административен адрес: гр.Плевен, ул.„Коста Хаджипакев” №13 поземлен имот с идентификатор: 56722.659.441.1.4

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд – Плевен съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ.

 

Арх. Светослав Митев

Гл.архитект на Община Плевен