О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-932-1/01.08.2022 год.

78

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-932-1

гр. Плевен 01.08.2022 год.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-360/29.07.2022 год. е допуснато:

Изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулирани поземлени имоти V-общ. и III -3395 кв. 349 по плана на гр. Плевен.

 

арх. Невяна Иванчева

зам. кмет на Община Плевен

Файлове:

CCI01082022_0002.jpg CCI01082022_0002.jpg