О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-931-1/29.07.2022 г.

89

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-931-1

гр. Плевен 29.07.2022 г.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-12-359/29.07.2022 год. е допуснато:

Изменение на Подробен устройствен план План за регулация за урегулирани поземлени имоти    VII-167, VIII-167, XI-167, IX-166 и ХII-168 в кв. 18 и терен западно от УПИ XI-167 по плана на с. Върбица, общ. Плевен.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен