О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-883-1/23.06.2022 г.

62

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-883-1

гр. Плевен 23.06.2022 г.

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен Устройствен План - План за Регулация и Застрояване за урегулиран поземлен имот  ІІІ-654.428 в кв. 715а по плана на гр. Плевен.

Проектът се намира в стая № 87 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на интернет страницата на Община Плевен.

На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14 (четиринадесет) дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация в Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

 

арх. Невяна Иванчева:

Зам. Кмет Община Плевен