О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-844-1/20.05.2022 г.

53

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-844-1

гр. Плевен 20.05.2022 г.

Община Плевен, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени  имоти с идентификатори 51620.62.402, 51620.62.331, 51620.62.351, 51620.62.404, 51620.62.334 и 51620.62.335 м.“Коджакър”, в землището на с. Николаево, че е изработен проект за :             

Подробен  устройствен план – План за застрояване  за поземлен имот с идентификатор 51620.62.402, местност Коджакър в землището на с. Николаево, общ. Плевен               

Проектът се намира в ст. № 94 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 11,00 часа.

На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 30/тридесет/ дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация чрез Центъра за административно обслужване на гражданите – зала “Катя Попова”.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен

Файлове:

CCI21062022.jpg CCI21062022.jpg