О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-773-1/22.03.2022 г.

238

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-773-1

гр. Плевен 22.03.2022 г.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-120/21.03.2022 год. е допуснато:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за урегулирани поземлени имоти III-349 и IV-349, II-348 и V-350 в кв. 51  по плана на с. Мечка.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен