О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-722-1/02.02.2022 г.

240

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е    

№ ТСУ-30-722-1

гр. Плевен 02.02.2022 г.

Община  Плевен, на основание чл.150, ал.8 и чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-46/02.02.2022г. на Зам. кмета на Община  Плевен е одобрен

План за регулация и застрояване като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за урегулиран поземлен имот XII-701.1518, кв.102 по плана на гр. Славяново, одобрени и съгласувани проекти и Разрешение за строеж №17/02.02.2022г. за обект: „Допълващо застрояване /работилница/ и плътна ограда до 2.50м.”

който е изложен в Кметство Славяново, стая № 4  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа, както и на интернет страницата на Община Плевен.

На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд  чрез Община  Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

- Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

-   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

                                                       

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен