О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-711-1/01.02.2022 год.

196

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ-30-711-1

гр. Плевен 01.02.2022 год.

Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед № РД-12-41 от 28.01.2022 год. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен:

Подробен устройствен план – План за   застрояване за  поземлени    имоти с идентификатори     56722.701.3261 и 3262 в  м. „Стража” в землището на гр. Плевен,    който е  изложен в Общината, стая №98  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9,00ч. до 11,00ч., както и на сайта  на Община Плевен.

На основание чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването  и пред Административен съд гр. Плевен, чрез Община Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в Административния център за обслужване на граждани зала „Катя Попова” гр. Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.26 от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

  • Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел -10лв.
  • Други юридически лица и физически лица – търговци по смисъла на търговския закон -50лв.
  • Таксата се внася по сметка на Административен съд гр. Плевен.

 

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. Кмет  Териториално развитие

Община Плевен