О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-705-1/28.01.2022 г.

212

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

№ ТСУ-30-705-1

гр. Плевен,  28.01.2022 г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  че  със  № РД–12–31/28.01.2022 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрен

План за Застрояване за  поземлен  имот с идентификатор 56722.757.483 ,в местността „Плочата“ в землището на гр. Плевен

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.          

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

-физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

-други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.                                                      

 

 

Арх. Явор Йорданов

Началник отдел „ТСУ и КН“

Съгласно Заповед №10-1632/13.11.2018 г

Файлове:

CCI_000402.jpg CCI_000402.jpg

CCI_000401.jpg CCI_000401.jpg