О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-704-1/28.01.2022 год.

204

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-704-1

гр. Плевен 28.01.2022 год.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-14/18.01.2022 год. е допуснато:

Изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулирани поземлени имоти IІІ-15, ІV-16, XXXIII-15,16, XXXII-14 в кв. 23 по плана на с. Радишево.

 

арх. Явор Йорданов

За зам. Кмет на Община  Плевен

/съгласно Заповед № РД-10-1632/13.11.2018 г./