О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-702-1/27.01.2022 г.

259

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

№ ТСУ-30-702-1

гр. Плевен,  27.01.2022 г.

Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.390 по плана на гр. Плевен, че е изработен проект за:

Изменение на действащия Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване за УПИ VІ 5922 и УПИ Х кв. 390  по плана на гр. Плевен .

Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда и петък от 9,00 до 11,00 часа.

На основание чл.128 ал.5 от Закона за устройство на територията в 14 дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Центъра за административно обслужване на Общината.

 

Арх. Явор Йорданов

Началник отдел „ТСУ и КН“

Съгласно Заповед №10-1632/13.11.2018 г

 

Файлове:

CCI_000398.jpg CCI_000398.jpg

CCI_000400.jpg CCI_000400.jpg