О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-701-1/27.01.2022 г.

401

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ- 30- 701-1/27.01.2022 г.

гр. Плевен

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-29/26.01.2022 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

Изменение на Подробен устройствен план - План за    застрояване за   УПИ V с идентификатор 56722.667.1036 в кв.11 по плана на гр. Плевен

който е изложен в Общината, стая № 85 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа и на сайта на Община Плевен.

На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

-физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

-други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

Таксата се внася по сметка на Административен съд.

 

 

арх. Явор Йорданов:

нач. отдел „ТСУ”

Съгласно Заповед № РД-10-1632/13.11.2018 г.