О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-688-1/14.01.2022 г.

25

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-688-1

гр. Плевен 14.01.2022 г.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №РД-12-10/12.01.2022год. е допуснато:

Изменение на Подробен устройствен план План за регулация за урегулирани поземлени имоти  XVI-454 и XV-454, XVII-455, XIV-453 в кв. 11 по плана на с. Коиловци.

        

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет на Община Плевен