О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-687-1/11.01.2022 г.

40

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-687-1

гр. Плевен 11.01.2022 г.

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-464/03.12.2021г. на зам. кмета на Община  Плевен е одобрен проект за изменение на:

Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на оптично кабелно захранване на БС VT 5377 в ПИ 37856.162.13 в землището на с. Коиловци, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ.

който е изложен в Общината, стая №6 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка с чл.213 и 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен чрез Община - Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

- Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

- Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

Арх. Невяна Иванчева

Зам. Кмет „Териториално развитие“