О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-685-1/06.01.2022 г.

58

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-685-1

гр. Плевен 06.01.2022 год.

Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-3/05.01.2022 год. е допуснато:

Изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулирани поземлени имоти XXVI и XXVII, кв. 424 по плана на гр. Плевен за западната граница на УПИ XXVI.

 

 

арх. Мариана Исусова

Директор дирекция „УТ“ Община  Плевен

/съгласно Заповед № РД-10-1632/13.11.2018 г./