О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-684-1/23.12.2022 г.

214

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ ТСУ-30-684-1

гр. Плевен   23.12.2022 г.

Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв.48 по плана на с. Ралево, че е изработен проект за:

Изменение на Подробен устройствен план План за регулация за урегулирани поземлени имоти IX-95 , XI-98, X-96, XII-99, XIII-100 и VIII-94 в кв. 48 по плана на с.Ралево общ. Плевен

Проектът се намира в стая № 94, етаж ІV на Общината и може да бъде прегледан в дните понеделник,  вторник,  сряда,  четвъртък и петък от 9.00 до 11.00  часа.

На основание чл.128, ал.5 от  Закона за устройство на   територията,  в

14 (четиринадесет) дневен срок от  деня на  получаването   на     настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.

 

арх. Невяна Иванчева

Зам. кмет  на Община  Плевен