О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ - 30 – 679 -1 гр. Плевен 14.12. 2021г.

47

ДО

П.И. ДИМИТРОВ, УЛ. „КНЯЗ БОРИС І”, ГР. ПЛЕВЕН

П.П. КОЧЕВ, ЖК „СТОРГОЗИЯ”, ГР. ПЛЕВЕН

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ ТСУ -  30 –  679 -1

гр. Плевен      14.12. 2021г.

 

         Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици в м. „Стража” землището на гр. Плевен, че е изработен проект за:

 

         Подробен  Устройствен План –   План за Застрояване за  ПИ с идентификатори 56722.701.1470  и 56722.701.2779  намиращи    се  в  местността  „Стража” в землището на гр. Плевен. 

 

         Проектът се намира в стая № 98 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник , вторник, сряда , четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

 

         На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в 14  четиринадесет дневен срок от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение , предложение и искане по проекта до Информационен център при Община Плевен- зала „Катя Попова”.

 

арх. Невяна Иванчева :

Зам. Кмет Териториално развитие

Община Плевен